TIETOSUOJASELOSTE

Sannotec Oy:n ja SannoDesign – SD Hats sekä Whirwind sekä Riartcraft tuotemerkkien alla myytävien tuotteiden tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Sannotec Oy – SannoDesign - Riartcraft

Yhteystiedot:

Sannotec Oy
Lönnrotintie 32

09220 SAMMATTI

Finland

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Sannotec Oy / Ritva Saihila
Lönnrotintie 32

09220 SAMMATTI - Finland


riartcraft@gmail.com

2. REKISTERÖIDYT

Rekisterissä ovat asiakkaat ja yhteydenoton tai tarjouspyynnön jättäneet.

3. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE JA KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin pitämisen peruste:

Sannotec Oy - SannoDesign pitää asiakkaidensa henkilötietoja sisältäviä rekistereitä asiakassuhteen hoitamiseen ja asiakkaiden tilaamien tuotteiden toimittamiseen. Yhteydenoton tai tarjouspyynnön jättäneiden tietoja käytetään yrityksen tuotteista ja palveluista kertomiseen.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • asiakassuhteen hoitaminen

 • palveluistamme kertominen

 1. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot:

 • nimi

 • osoite

 • sähköposti

 • puhelinnumero

Asiakastiedot:

 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

5. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 1. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Design Arja Aalto ulkopuolelle.

7. KÄSITTELYN KESTO

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa

 • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

8. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

9. TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Design Arja Aalto tietojärjestelmiin on pääsy vain henkilökohtaisilla tunnuksilla ja salasanoilla, jotka säilytetään turvallisesti ja pidetään salassa. Yrityksen tietokoneissa on jatkuvasti päivittyvä tietoturvaohjelmisto.

10.AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Sammatti 18.5.2018

Sannotec Oy - SannoDesign